test test Le Patron; 2CV Kitcar
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van van den Bergh Motoren.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze internetsite geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.


Algemene voorwaarden van van den Bergh Motoren gevestigd te Ophemert, Weverstraat 17A, Tel 0344-651284, Fax 0344 652445, Nederland.

Artikel 1 algemeen
Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 offertes
Onze offertes zijn vrijblijvend en als één geheel te beschouwen en vervallen na dertig dagen.

Artikel 3 overeenkomsten
Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand na onze schriftelijke bevestiging, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan de overeenkomst. Wijzigingen op de tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden ingediend en dienen door ons te worden aanvaard.

Artikel 4 leveringstijden
1 De leveringstijden worden steeds bij benadering opgegeven en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2 Bij vertraging in de levering dient de verkoper derhalve in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een termijn van minimaal zes weken wordt gegeven om alsnog te presteren.
3 Indien de verkoper in verzuim is tijdig te leveren, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de verkoper op enige wijze aansprakelijk is voor de ten gevolge hiervan ontstane schade.
4 De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door de vertraging in de levering mocht ontstaan.

Artikel 5 aflevering, overgang van risico
1 De levering van de zaken geschiedt af ons magazijn. 2 De verkoper is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren en voor het betreffende gedeelte volledigde betaling te verlangen.
3 Het risico van de zaken gaat op de koper over, zodra de zaken op de plaats van bestemming uit het middel van transport zijn geladen.
4 De koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien de koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten voor behoud voor rekening van de koper. Voornoemde kosten evenals de volledige koopprijs worden dan direct opeisbaar, onverminderd het recht van de verkoper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
5 Zodra aflevering heeft plaatsgevonden, draagt de koper het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke andere waardevermindering van de geleverde produkten.
6 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de koper.

Artikel 6 leveringscondities in Nederland
Voor alle orders tot 30 kg berekenen wij een bijdrage in de transport- en inpakkosten van € 8.93, voor alle orders per envelope berekenen wij € 4,76.
Er zijn diverse beperkingen m.b.t. het gewicht, de grootte en dergelijke.

Artikel 7 prijzen
Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend en incl. BTW, tenzij hiervan schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 8 betaling
U kunt uw producten op 2 manieren betalen. Onder rembours (de kosten van rembours komen voor rekening van de koper). Of volledige vooruit betaling van de door ons toegezonden factuur, waarna u de goederen krijgt toegestuurd.

Artikel 9 overmacht
Bij overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de situatie, onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten was en buiten onze invloedsfeer ligt. Daaronder wordt mede verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen.
1 Iedere termijn waarop de verkoper zijn verplichtingen moet nakomen, wordt verlengd met de periode waarin hij door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen.
2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid of oorzaak ten gevolge waarvan tekortkoming in de nakoming de verkoper niet kan worden toegerekend of ten gevolge waarvan nakoming in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd, zoals onder meer: brand, sabotage, staking, stiptheidsacties, oorlogsgevaar, oorlog, staat van beleg, oproer, overstroming, ijsgang, oponthoud of stagnatie van vervoer, oponthoud of verhindering door overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering door een of meer toeleveranciers, alsmede alle overige omstandigheden en oorzaken buiten verkopers schuld- en/of risicosfeer gelegen.
3 Indien door overmacht de verkoper gedurende meer dan drie maanden zijn verplichtingen niet heeft kunnen nakomen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, zonder dat de verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 10 garantie
Garantie wordt alleen verleend indien dit verlegd kan worden naar onze leverancier tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
De garantie op de door ons geleverde prodcuten, beperkt zich slechts tot vervanging van het product. Verzendkosten en kosten voortvloeiende uit de-/montage vallen niet onder de garantiebepalingen.
De tuning onderdelen zijn geheel van garantie uitgesloten. Ook kosten voortvloeiend uit het gebruik van de tuning onderdelen vallen niet onder de garantie.

Artikel 11 reclames
Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel schriftelijk per fax of per e-mail binnen 24 uur na de feitelijke afgifte door de vervoerder. Overige gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk te worden gemeld.
1 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten schriftelijk en behoorlijk omschreven bij de directie van verkoper te zijn ingediend, binnen de hieronder telkens vermelde reclametermijn.
2 Reclame wordt slechts in behandeling genomen, indien de koper de verkoper alle noodzakelijke inlichtingen verschaft en de verkoper in de gelegenheid wordt gesteld om onbelemmerd alle noodzakelijk geachte onderzoeken te verrichten of te doen verrichten.
3 De koper is verplicht direct bij inontvangstneming de afgeleverde zaken, evenals de karton hiervan, te controleren op zichtbare gebreken. Voor reclames betreffende waarneembare gebreken geldt een reclametermijn van tien dagen na datum van aflevering.
Reclames worden slechts in behandeling genomen indien de koper bewijst dat de zaken onder protest zijn ontvangen. Dit bewijs kan slechts geschieden door een desbetreffende aantekening op het ontvangstbewijs. De verkoper is slechts gehouden de gebrekkige zaken te vervangen, dan wel de met de gebrekkige zaken corresponderende koopprijs, exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer en eventuele andere bijkomstige kosten terug te geven, dat te kiezen door de verkoper.
4 Voor reclames over afwijkingen in de geleverde hoeveelheid zaken, geldt een reclametermijn van tien dagen na datum aflevering. De verkoper is slechts gehouden de ontbrekende zaken af te leveren ofwel bij de eerstvolgende leverantie, ofwel binnen een daartoe overeen te komen redelijke termijn.

Artikel 12 eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan van den Bergh Motoren verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 13 aansprakelijkheid
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde is van den Bergh Motoren nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig door haar geleverd artikel.

Artikel 14 produktaansprakelijkheid
1 Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie- en/of gevolgschade, dan wel andere vormen van indirecte schade door de koper of derden geleden, is uitgesloten.
2 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade door de koper of derden geleden, indien:
a.de koper de veiligheidsvoorschriften, de gebruiksaanwijzingen en de waarschuwingen die van overheidswege en/of door de verkoper bij de zaken worden gegeven, niet nakomt en/of niet aan derden mededeelt of overhandigt;
b.de koper het gebruik dat wat van de zaken kan worden gemaakt uitbreidt of het toelaat of mogelijk maakt dat derden de zaken aanwenden voor ande- re doeleinden dan aangegeven of bestemmen voor een gebruik wat niet bij de overeenkomst is voorzien.
3 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die tijdens montage, demontage, reparatie, etc. van de geleverde zaken mocht ontstaan.
4 De koper vrijwaart de verkoper tegen iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade waarvoor de verkoper geen aansprakelijkheid heeft aanvaard.
5 Alle claims wegens toegebrachte schade dienen op straffe van verval van rechten binnen veertien dagen nadat zij zijn ontstaan bij aangetekende brief rechtstreeks aan de verkoper kenbaar te zijn gemaakt, ook al zijn de claims nog niet in volle omvang bekend dan wel zijn de daarmede gemoeide bedragen nog niet berekend.
Van den Bergh Motoren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de pagina’s.

Artikel 15 ontbinding
Van den Bergh Motoren is bevoegd uw bestelling(en) te annuleren als de bestelde producten niet meer leverbaar zijn.

Artikel 16 toepasselijk recht
Alle aanbiedingen, overeenkomsten of jaarafspraken worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere Rechter aanhangig worden gemaakt bij de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.